Logowanie | Rejestracja

Regulamin sklepu.

§1 Przepisy ogólne

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gardenmeblespa.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.gardenmeblespa.pl jest firma Fuegos Sp. z o.o., NIP 6681967449, REGON 302046250, KRS 0000411287, zwana dalej Sklepem. Adresem korespondencyjnym jest adres: ul. Kolska Szosa 33a, 62-700 Turek.

3. Propozycja Sklepu gardenmeblespa.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania do nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, wyprzedaży.

 

§ 2 Zamówienia

1. W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.

2. Zamówienie może złożyć Klient, który dokonał rejestracji poprzez założenie nowego indywidualnego konta lub nie posiada konta w Sklepie.

3. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła.

4. W przypadku kiedy podane przez Klienta dane budzą zastrzeżenia, są niepełne lub nieprawidłowe Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

6. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

7. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sklepu Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i w porozumieniu ze Sklepem razem podejmują decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).

8. Zamówienia na produkty, które na stronach sklepu opisane są jako produkty „dostępne na zamówienie”, realizowane będą pod warunkiem, że towar dostępny będzie u dostawców sklepu internetowego gardenmeblespa.pl.

 

§ 3 Realizacja zamówień i płatności

1. Obsługa zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie w specjalny link, który zostaje wysłany na adres e-mail Klienta w chwili złożenia zamówienia.

2. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 5-ciu dni od dnia ich złożenia są automatycznie anulowane (nie będą realizowane).

3. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od dostępności produktów oraz wielkości zamówienia i jest określony indywidualnie dla każdego produktu.

4. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że ustalony zostanie za zgodą Klienta nowy termin realizacji zamówienia.

5. Formy płatności: - Przelew elektroniczny na konto podane w §4. Procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem dostawy. - Płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym z naszego magazynu - Płatność za pobraniem - w kwocie nieprzekraczającej 2.000 PLN (wartość brutto)

6. W przypadku produktów „na zamówienie” dostawa będzie realizowana po uprzedniej przedpłacie 100 % wartości zamawianych produktów i w terminie uzgodnionym między Sklepem a Klientem.

§ 4 Dane do przelewu - rachunek i numer konta:

Fuegos Sp. z o.o.
ul. Kolska Szosa 33a
62-700 Turek
Bank Zachodni WBK S.A.
31 1090 1229 0000 0001 1863 1401

§ 5 Sposoby dostawy i odbiór towarów

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym www.gardenmeblespa.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
* odbiór osobisty z naszego magazynu.
* przesyłka kurierska firmą spedycyjną
* przesyłka Pocztą Polską (przesyłki o małych gabarytach do 2 kg)

3. Dostawa odbywająca się za pośrednictwem firmy kurierskiej nie dotyczy wnoszenia czy montażu.

4. Koszt przesyłki pokrywa kupujący i jest on uzależniony od jej wagi, objętości, wartości i formy płatności.

5. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a Klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep.

6. Jeżeli przy odbiorze Klient stwierdzi ślady uszkodzenia paczki, kurier ma obowiązek sporządzić protokół. Jeśli szkoda ujawni się w momencie otwarcia przesyłki po odjeździe kuriera, należy natychmiast zawiadomić oddział dostarczający przesyłkę, wówczas kurier powróci i sporządzi odpowiedni protokół. Protokół z firmy kurierskiej zostanie przesłany dalej do Sklepu.

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

8. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości Klient.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Wszelkie inne dane niż określone w ust. 1 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Klienta, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

3. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

5. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu

 

§ 7 Niezgodność towaru z umową i procedura reklamacyjna

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić pisemną reklamację przy użyciu wypełnionego protokołu reklamacyjnego, (listem, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@gardenmeblespa.pl). Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny.

4. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient może zostać poproszony o przesłanie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz z dowodem zakupu, o ile okaże się niezbędny do identyfikacji transakcji. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.

5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

6. W sytuacji opisanej w ust. 5, Sklep może za zgodą klienta zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sklep przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz niezwłocznie odeśle reklamowany towar.

8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, chyba że wcześniej ustalono, iż Sklep pokrywa koszty wysłania przez Klienta towaru do Sklepu. 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi towaru w stanie niezmienionym. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu do siedziby Sklepu.

3. Klient w celu odstąpienia od umowy może posłużyć się następującym wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży): „Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827), z zachowaniem czternastodniowego terminu od dnia zawarcia umowy, odstępuje od umowy sprzedaży z dnia……….. zawartej z Fuegos Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było (dokładnie określić przedmiot umowy np.) za cenę (wskazać cenę).”

4. Sklep dokona zwrotu płatności stanowiącej równowartość zwracanego towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu.

5. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu nie dotyczy produktów „na zamówienie”.

6. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 9 Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

1. Postanowienia określone w § 7 oraz w § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami. W przypadku tych Klientów zastosowanie mają przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy, uregulowane w kodeksie cywilnym oraz ogólne przepisy o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do wartości strat rzeczywistych, nie więcej jednak niż do wartości netto nabytego przez Klienta nie będącego konsumentem towaru.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie zabawkowachatka.pl bez zgody firmy zabronione.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.


strefa luksusu